Workshopy

  • workshop Nebojme se diverity!

Dne 16. června 2015 se v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., uskutečnil workshop Nebojme se diverity!, kde byly prezentovány výsledky projektu Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti podpořeného Technologickou agenturou ČR (číslo projektu TD020134) a  následovala diskuse nad jeho výsledky, která by měla podpořit dokončení a certifikaci této metodiky.

Přednesené příspěvky:

 Jak se to má s diverzitou? Výsledky auditu ze soukromé firmy a veřejnoprávní organizace, Lenka Formánková a Hana Maříková

 Jak implementovat diverzitu na pracovišti? Prezentace plánů diverzity a jejich dosahování, Lenka Formánková

 Vzdělávání k diverzitě a slaďování pracovního a soukromého života, Marie Čermáková

 Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Prezentace jejího rámce a obsahu, Hana Maříková

Workshop vedla PhDr. Hana Maříková, Ph.D., vedoucí řešitelka výzkumného projektu a moderovala jej  PhDr. Marie Čermáková a Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

 

  • Seminář Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky

Dne 20. listopadu 2014 se konal seminář Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky (Gender pay gap and diversity audit: tools, experience and results), který uspořádalo oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Oddělením rovných příležitostí a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Na semináři byly řešitelkami projektu představeny další výsledky projektu - audit diverzity na MPSV a analýza gender pay gap - a hosté z Německa představili nástroj pro hodnocení gender pay gap na úrovni organizace.

Přednesené příspěvky:

Katharina Greszczuk: Podpora genderové rovnosti na Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Jörg Schmidt:  Logib-D: zhodnocení gender pay gap na úrovni organizace

 Frank Behrmann:  The Logib webtool

Alena Křížková, Frank Behrmann:  Výsledky analýzy gender pay gap na MPSV (interní materiály)

Hana Maříková:  Audit diverzity na MPSV (interní materiály)

Více informací naleznete ve Zprávě ze semináře Lenky Formánkové: Zpráva ze semináře Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky

 

 

  • Workshop Řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Dne 11. června 2014 od 9.00 do 12.30 v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1 proběhl první workshop projektu Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti, který od roku 2014 řeší oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR s podporou grantu Technologické agentury ČR. Workshopu se zúčastnily zástupkyně velkých firem, které působí v ČR (Česká spořitelna, IBM, Česká pošta, Kaufland, Glaxo-Smith Kline), členky a člen advisory boardu projektu, zástupkyně dvou partnerských pracovišť (MPSV ČR a Linet, spol. s r. o.), fóra Byznys pro společnost a pracovního portálu Agender.

Řešitelka projektu PhDr. Alena Křížková, Ph.D. nejprve představila projekt a jeho hlavní cíle i téma diverzity z hlediska genderu, věku a etnicity/národnosti a jeho pojetí v rámci projektu. Na téma slaďování pracovního a soukromého života se pak ve své prezentaci zaměřila Mgr. et Mgr. Lenka Formánková. Následovala diskuse o zkušenostech firem se zaváděním diverzity a nástrojů pro slaďování pracovního a soukromého života, kterou moderovala Bc. Petra Janíčková (Agender a Byznys pro společnost).

Většina zúčastněných firem má dlouhodobé zkušenosti se zaváděním nástrojů pro diverzitu a slaďování pracovního a soukromého života. Nicméně často se potýkají s problémem vnitřní komunikace diverzity jako hodnoty a celkové informovanosti v rámci pracovišť. V některých firmách jsou sice programy stabilně zavedeny, ale už ne vždy proudí kontinuálně informace směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním. Ukazuje se, že zaměstnankyně a zaměstnance tyto otázky zajímají nejčastěji pouze tehdy, když se jich osobně týkají, jinak ani často neví, že se tím firma zabývá, případně neví proč. Firmy tak řeší otázku, jak informovat zaměstnance a zaměstnankyně o diverzitě a jak šířit firemní kulturu, která zahrnuje hodnoty a projekty zaměřené na zvyšování diverzity, otevřenosti a rovnosti. Česká spořitelna vytvořila vlastní dobrou praxi tzv. road show. Pracovní tým, zabývající se diverzitou objíždí pobočky a vysvětluje manažerkám a manažerům i zaměstnancům a zaměstnankyním, co diverzita znamená a jaký má význam a co Česká spořitelna v této oblasti dělá a co nabízí zaměstnancům.

Ve druhé části workshopu se PhDr. Alena Křížková, Ph.D. ve své prezentaci zaměřila na proces zavádění a řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti a na návrh struktury a obsahu metodiky, která bude výsledkem projektu. Následná diskuse přinesla téma propojení konceptu nediskriminace a aktivit v rámci společenské odpovědnosti firem s diverzitou a opatřeními pro slaďování pracovního a rodinného života. Jako zásadní se ukazuje role manažerek a manažerů, kteří mají moc rozhodovat o přijímání zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich povyšování, ale i o využívání programů na podporu diverzity a slaďování pracovního a rodinného života jednotlivými podřízenými. Velmi důležité tedy je vzdělávání všech manažerek a manažerů v rámci pracoviště, ne pouze HR manažerů a manažerek. HR manažerky a manažeři již většinou pochopili, že spokojenost zaměstnanců a zaměstnankyň se projevuje na jejich pracovním výkonu i loajalitě k firmě.