O projektu

Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti
poskytovatel: Technologická agentura ČR
doba řešení: 01/2014 – 09/2015
v rámci programu: Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
číslo projektu: TD020134

 

Diverzita představuje různorodost na straně zaměstnanců i klientů, jde zejména o různorodost z hlediska genderu, věku a etnicity/národnosti.
Řízení diverzity je strategický řídící přístup zaměřený na uvážlivé využívání různorodosti osob a organizačního prostředí. Jeho cílem je vytvořit strukturální a sociální podmínky, ve kterých mohou všichni zaměstnanci rozvíjet své schopnosti a dosáhnout optimálního výkonu k užitku všech zainteresovaných stran a ke zvýšení úspěchu organizace .
Výzkumy ukazují, že diverzita má pozitivní dopady na socio-ekonomické výsledky, pokud je doprovázena podporou slaďování pracovního a soukromého života zaměstnaných osob.
Řízení diverzity je dynamickým procesem, který jde dále za záběr antidiskriminační legislativy a je propojen s koncepty rovných příležitostí, sociální spravedlnosti, organizační demokracie a sociální zodpovědnosti firem.
S využitím metod analýzy dobrých praxí, analýzy pracovní síly, analýzy dokumentů, focus groups a hloubkových rozhovorů a ve spolupráci se zaměstnavateli, působícími na českém trhu práce a dalšími sociálními partnery (experti, státní správa) bude navržen metodologický postup, který bude následně ověřen na dvou pracovištích: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Linet, spol. s r.o.
Cílem našeho projektu je vytvořit metodiku, která bude návodem, jak v závislosti na oboru, velikosti podniku a situaci na pracovišti nastavit cíle rozvoje diverzity a jakými opatřeními jich může být dosahováno.
Řešitelský tým projektu má dlouhodobé zkušenosti s výzkumem v oblastech diverzity a slaďování pracovního a soukromého života. Projekt získal podporu Ministerstva práce a sociálních věcí a zájem o spolupráci při certifikaci metodiky i zavádění výsledků do praxe. Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a firmou Linet spol. s r.o. bude probíhat audit diverzity a vývoj metodiky.
Projekt je financován z Programu Omega Technologické agentury ČR.