Workshop Řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Dne 11. června 2014 od 9.00 do 12.30 v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1 proběhl první workshop projektu Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti, který od roku 2014 řeší oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR s podporou grantu Technologické agentury ČR. Workshopu se zúčastnily zástupkyně velkých firem, které působí v ČR (Česká spořitelna, IBM, Česká pošta, Kaufland, Glaxo-Smith Kline), členky a člen advisory boardu projektu, zástupkyně dvou partnerských pracovišť (MPSV ČR a Linet, spol. s r. o.), fóra Byznys pro společnost a pracovního portálu Agender.

Řešitelka projektu PhDr. Alena Křížková, Ph.D. nejprve představila projekt a jeho hlavní cíle i téma diverzity z hlediska genderu, věku a etnicity/národnosti a jeho pojetí v rámci projektu. Na téma slaďování pracovního a soukromého života se pak ve své prezentaci zaměřila Mgr. et Mgr. Lenka Formánková. Následovala diskuse o zkušenostech firem se zaváděním diverzity a nástrojů pro slaďování pracovního a soukromého života, kterou moderovala Bc. Petra Janíčková (Agender a Byznys pro společnost).

Většina zúčastněných firem má dlouhodobé zkušenosti se zaváděním nástrojů pro diverzitu a slaďování pracovního a soukromého života. Nicméně často se potýkají s problémem vnitřní komunikace diverzity jako hodnoty a celkové informovanosti v rámci pracovišť. V některých firmách jsou sice programy stabilně zavedeny, ale už ne vždy proudí kontinuálně informace směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním. Ukazuje se, že zaměstnankyně a zaměstnance tyto otázky zajímají nejčastěji pouze tehdy, když se jich osobně týkají, jinak ani často neví, že se tím firma zabývá, případně neví proč. Firmy tak řeší otázku, jak informovat zaměstnance a zaměstnankyně o diverzitě a jak šířit firemní kulturu, která zahrnuje hodnoty a projekty zaměřené na zvyšování diverzity, otevřenosti a rovnosti. Česká spořitelna vytvořila vlastní dobrou praxi tzv. road show. Pracovní tým, zabývající se diverzitou objíždí pobočky a vysvětluje manažerkám a manažerům i zaměstnancům a zaměstnankyním, co diverzita znamená a jaký má význam a co Česká spořitelna v této oblasti dělá a co nabízí zaměstnancům.

Ve druhé části workshopu se PhDr. Alena Křížková, Ph.D. ve své prezentaci zaměřila na proces zavádění a řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti a na návrh struktury a obsahu metodiky, která bude výsledkem projektu. Následná diskuse přinesla téma propojení konceptu nediskriminace a aktivit v rámci společenské odpovědnosti firem s diverzitou a opatřeními pro slaďování pracovního a rodinného života. Jako zásadní se ukazuje role manažerek a manažerů, kteří mají moc rozhodovat o přijímání zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich povyšování, ale i o využívání programů na podporu diverzity a slaďování pracovního a rodinného života jednotlivými podřízenými. Velmi důležité tedy je vzdělávání všech manažerek a manažerů v rámci pracoviště, ne pouze HR manažerů a manažerek. HR manažerky a manažeři již většinou pochopili, že spokojenost zaměstnanců a zaměstnankyň se projevuje na jejich pracovním výkonu i loajalitě k firmě. 

 

Sdílet